Herb Gminy Chrząstowice

Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przypomina mieszkańcom utrzymującym trzodę chlewną o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji.

Informacja o afrykańskim pomrze świń.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa , na którą podatne są świnie domowe, w tym świnki wietnamskie oraz dziki. Od 2016 roku rolnik, który utrzymuje nawet tylko 1 świnię  ( w tym świnkę wietnamską) ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR zdarzenia związane z zwierzętami.

Istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.

Padłe zwierzęta gospodarskie powinny być przekazywane do utylizacji w zakładzie utylizacyjnym , co nie wiąże się z ponoszeniem przez hodowców żadnych kosztów.

Objawy kliniczne ASF u zwierząt ?

 • Wysoka gorączka, na początku zachowany apetyt,
 • Zwiększone padnięcia zwierząt w każdym wieku,
 • Zaburzenia w poruszaniu się , utrata orientacji,
 • Duszność ,pienisty lub krwisty wypływ z nosa,

Jak choroba jest przenoszona ?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zniszczone przedmioty.

Uwaga !

Do zarażenia wystarczy wyrzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty , ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. przez 72 godz. Od zakończenia polowania

Jak zapobiegać ?

 • Ograniczyć dostęp do gospodarstwa , w którym są zwierzęta osobom postronnym , szczególnie osobom , które przebywały na terytorium Podlasia, Białorusi. Ukrainy czy Federacji Rosyjskiej;
 • Zabezpieczyć swojegospodarstwo przed dostępem zwierzątwolnożyjących , przede wszystkim dzików;
 • Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne;
 • Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia;
 • Nie skarmiać zwierząt gospodarskich odpadkami żywności;
 • Zgłaszać objawy nasuwające podejrzenia choroby do lekarza weterynarii, wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • Zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii, każdego zaobserwowanego dzika , który wykazuje objawy , nasuwające na podejrzenie choroby;

Za ochronę stada przed ASF odpowiada właściciel gospodarstwa.

Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

INFO o ASF:telefon 22 23 17 97

Anonimowy formularz informacyjny : https://interwencja.wetgiw.gov.pl

×

Zapisz się do Newslettera