Herb Gminy Chrząstowice

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

Pole tekstowe: Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467)

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) …………........................................................................................................................

..............................................................PESEL1) .............................................................. 

oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

..............................................................................
       (data i podpis osoby uprawnionej)
_________________
1)W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

 

 

 

 

 

 

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole,mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

 

PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa - 2019.pdf
 

 

DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE OPOLSKIM

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

GODZINY OTWARCIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

tel. 77 4641010 wew. 210

Poniedziałek   8.00 – 12.00

Czwartek      13.00 – 17.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

DĘBSKA KUŹNIA

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Wiejska 53

tel. 697686155

Wtorek         14.00 – 18.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

Środa            14.00 – 18.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośr. Pomocy Społecznej

ul. Namysłowska 28

tel. 77 4032550 lub 77 4696517

Wtorek           8.00 – 12.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

KOMPRACHCICE

Gminny Ośr. Pomocy Społecznej

ul. Ks. B. Bilińskiego 2

tel. 77 4647305

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

ŁUBNIANY

Urząd Gminy, ul. Opolska 104

tel. 77 4270533

Środa              8.00 – 12.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

NIEMODLIN

Zespół Szkół, ul. Opolska 34  

tel. 697685812

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Wtorek         13.00 – 17.00

Środa            13.00 – 17.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4

tel. 697686123

Poniedziałek   9.00 – 13.00

Środa              9.00 – 13.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

Czwartek         9.00 – 13.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

POPIELÓW

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji,

ul. Powstańców 34

tel. 77 4692193

Czwartek      10.00 – 14.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

tel. 77 4648062

Wtorek         14.00 – 18.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Czwartek      12.00 – 16.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

tel. 77 4640881

Wtorek           8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Piątek             8.00 – 12.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

TUŁOWICE

Urząd  Miejski, ul. Szkolna 1

tel. 77 4600143 wew. 28

Środa              8.00 – 12.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

TURAWA

Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

tel.77 4212012 wew. 122

Poniedziałek   8.00 – 12.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

OPOLE

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29

tel. 77 5415148

Czwartek        8.00 – 12.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

 

 

×

Zapisz się do Newslettera