Herb Gminy Chrząstowice
  • >
  • >
  • >

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022 - zaproszenie do współpracy

Wójt Gminy Chrząstowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Chrząstowice, do współtworzenia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, poprzez zgłaszanie na załączonym formularzu propozycji zadań publicznych (zajęć, warsztatów, wydarzeń itp.) planowanych przez organizację do realizacji w 2022 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy prosimy zapoznać się z „Programem współpracy Gminy Chrząstowice  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (www.chrzastowice.pl —Menu górne „Gmina” - zakładka „Organizacje pozarządowe” - „Roczny Program Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi – Uchwała nr XXI.164.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 listopada 2020 r.)

Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu do 8 października 2021 r.  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres:   lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach – pokój nr 15. Zalecamy przesyłanie formularzy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Formularz do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w załączeniu, a także na stronie www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina” - Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty" -"Inne".

Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2022 rok, który po poddaniu konsultacjom społecznym, zostanie przedstawiony Radzie Gminy Chrząstowice w celu podjęcia uchwały o przyjęciu ww. programu.

Szczegółowych informacji udziela Anna Kurc z Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, tel. 77 4110417, e-mail:

 

DOCXformularz propozycji.docx
PDFformularz propozycji.pdf
 

 

×

Zapisz się do Newslettera