Herb Gminy Chrząstowice

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art.122 (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352 z 24.12.2013 r.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Zawiadomienie Wójta o zawarciu umowy o pracę z młodocianym

Pracodawcy zobowiązani są na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. Nr 53, poz. 232) do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem.

Zawiadomienie to stanowi podstawę dla Urzędu Gminy o wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przydziału środków finansowych na powyższe.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59) istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługuje, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 • Wpłynął wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego, do Wójta Gminy Chrząstowice w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w pok. nr 3 w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną
  u pracodawcy na umowę  o pracę oraz dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe – w przypadku, gdy nie był nią pracodawca.
 2. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 3. Dokumenty potwierdzające krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany tego okresu , w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
 4. Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.
 5. Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzających zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego lub dokument potwierdzający kontynuowanie zatrudnienia.
 6. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym: dyplom, świadectwo lub zaświadczenie o zaliczeniu przygotowania zawodowego (w przypadku przyuczenia do zawodu).
 7. Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej w Opolu o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.
 8. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 10. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o wartości otrzymanej, kwalifikującej się do objęcia pomocą, związanej z kształceniem młodocianego.
 13. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności.
 14. Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego.
 15. Kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1,2 kodeks postępowania administracyjnego.

Formularz de minimis:

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym w/w rozporządzeniu Komisji (UE).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Wójtowi Gminy Chrząstowice jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów nowego Rozporządzenia Komisji (UE), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276 z późn. zm.).

Wprowadzono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wzór Formularza stanowi załącznik do znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz.276, oraz Rozp. Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. Dz. U. poz. 1543).

Od 01 lipca 2014 roku przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) do przedłożenia na nowym formularzu dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) tj, że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Wójt Gminy Chrząstowice nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2016 r. nr 1808 z późn. zm.).

Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626 z późn. zm.):

§10. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić:

 1. pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,
  pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy - zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu".
 2. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
 4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w ust. 4, oraz:
 • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Dokumenty w wersji edytowalnej

DOCXwniosek.docx

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx

XLSXZaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx

DOCXZawiadomienie wójta o zawarciu umowy.docx

DOCOświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.doc

DOCXOświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.docx

DOCOświadczenieo niekorzystaniu z pomocy de minimis.doc

Dokumenty w formacie pdf

PDFwniosek.pdf

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

PDFZaświadczenie o pomocy de minimis.pdf

PDFZawiadomienie wójta o zawarciu umowy.pdf

PDFOświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.pdf

PDFOświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.pdf

PDFOświadczenieo niekorzystaniu z pomocy de minimis.pdf

PDFOświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.pdf

          

 

×

Zapisz się do Newslettera