Herb Gminy Chrząstowice

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

W związku z art. 18 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wójta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. W związku z tym prosimy o wypełnienie załączonego druku gdzie syn/córka tegoroczny/a absolwent/ka szkoły podstawowej uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej i wszelkich zmianach w realizacji obowiązku nauki do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Informujemy, że na podst. art. 19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Druk należy wypełnić i przekazać do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 pokój nr 3 nr tel. 77 421-94-56.

×

Zapisz się do Newslettera