Herb Gminy Chrząstowice

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych  (urodzenie dziecka, zgon członka rodziny, zmiana liczby osób,  zmiana miejsca zamieszkania)  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja:

DOCXdeklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.docx

PDFdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

Klauzula informacyjna RODO

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx


PDFKLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf
 

Wypełnione druki (deklaracja wraz z klauzulą informacyjną RODO) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice.

×

Zapisz się do Newslettera