Herb Gminy Chrząstowice

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie  Gminy Chrząstowice z siedzibą  przy ul. Dworcowej 38, 45 – 053 Chrząstowice jest Wójt Gminy Chrząstowice  tel. 77 4219613 Fax 774219666; e-mail:  zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - inspektora Zygmunta Cichonia, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
  - adres poczty elektronicznej: e-mail: iodo@chrzastowice.pl, tel.774219613 wew. 108 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane
 7. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

×

Zapisz się do Newslettera