Herb Gminy Chrząstowice

ZARZĄDZENIE NR 22.2019 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Chrząstowice

ZARZĄDZENIE NR 22.2019
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Chrząstowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 11 ust. 1 pkt 4 statutów sołectw nadanych uchwałami od nr IX/61/2007 do IX/69/2007 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 lipca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 80, poz. 2405 - 2413) Wójt Gminy Chrząstowice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Chrząstowice na kadencję 2019-2023 w okresie od 18 stycznia 2019 r. do 5 lutego 2019 r.
2. Ustala się harmonogram zebrań wiejskich w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się porządek zebrania wiejskiego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zebranie wiejskie dotyczące wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje sołtys.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam St. Insp. w Referacie Organizacyjnym - Grażynie Fili.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22.2019
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 10 stycznia 2019 r.


Harmonogram zebrań wiejskich

 

Lp.

Sołectwo

Data i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1 Lędziny 18.01.2019 r. (piątek) godz. 17:45 Świetlica wiejska w Lędzinach
2 Chrząstowice 23.01.2019 r. (środa) godz. 18:00 Klub samorządowy w Chrząstowicach
3 Dębska Kuźnia 24.01.2019 r. (czwartek) godz. 19:00 Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni
4 Daniec 25.01.2019 r. (piątek) godz. 19:00 Klub wiejski w Dańcu
5 Dąbrowice 29.01.2019 r. (wtorek) godz. 19:00 Klub wiejski w Dąbrowicach
6 Suchy Bór 30.01.2019 r. (środa) godz. 19:00 Świetlica wiejska w Suchym Borze
7 Falmirowice 31.01.2019 r. (czwartek) godz. 19:00 Klub wiejski w Falmirowicach
8 Niwki 04.02.2019 r. (poniedziałek) godz. 18:00 Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
9 Dębie 05.02.2019 r. (wtorek) godz. 19:00 Klub wiejski w Dębiu


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22.2019
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 10 stycznia 2019 r.


Porządek zebrania wiejskiego


1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

3. Wybór sołtysa:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego;
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa.

4. Wybór rady sołeckiej.
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego;
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru rady sołeckiej.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad.

 

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Lędzinach, zwołanym na dzień 18.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Chrząstowicach, zwołanym na dzień 23.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Dębskiej Kuźni, zwołanym na dzień 24.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Dańcu, zwołanym na dzień 25.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Dąbrowicach, zwołanym na dzień 29.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Suchym Borze, zwołanym na dzień 30.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Falmirowicach, zwołanym na dzień 31.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Niwkach, zwołanym na dzień 04.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Dębiu, zwołanym na dzień 05.02.2019 r.

 

Osoby uprawnione do udziału w głosowaniu nad wyborem sołtysa i rady sołeckiej

Kto może wybierać sołtysa i radę sołecką?

Sołtys i członkowie rady sołeckiej, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Co to oznacza?

A mianowicie to, że aby być osobą uprawnioną do głosowania w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w danym sołectwie, nie wystarczy być stałym pełnoletnim mieszkańcem danego sołectwa, ale również trzeba być ujętym w stałym rejestrze wyborców w gminie Chrząstowice.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zatem o miejscu zamieszkania nie decyduje zameldowanie, lecz fakt przebywania w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu.

Natomiast o tym, kto posiada uprawnienie do głosowania, stanowi Kodeks wyborczy. Prawo wybierania posiada obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa i jest wpisany do prowadzonego w danej gminie stałego rejestru wyborców.

Obywatele, którzy zameldowani są w gminie na pobyt stały, automatycznie, czyli z urzędu, wpisywani są do rejestru wyborców w gminie, natomiast obywatele, którzy stale zamieszkują obszar danej gminy, ale nie są w niej zameldowani na pobyt stały, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców po złożeniu pisemnego wniosku. W dokumencie należy uwzględnić imię i nazwisko wnioskodawcy, imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

Informacji w zakresie ujęcia lub dopisania do rejestru wyborców w gminie Chrząstowice udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Karasiewicz-Wysińska pod nr tel. 774110420 lub 774219613 wew. 120.


DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc
PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf

 

Stałe zamieszkiwanie oznacza skupienie pod deklarowanym adresem swojej aktywności życiowej. Nie może być to pobyt wymuszony koniecznością wykonywania w danej miejscowości obowiązków pracowniczych czy zarobkowych, ale musi mieć jednocześnie cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów.

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- pisemną deklarację o posiadanym obywatelstwie i miejscu stałego zamieszkiwania.

Należy również przedstawić dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym w deklaracji adresem (bądź załączyć do wniosku ich kserokopie).

Sprawdzenie spełnienia warunku stałego zamieszkiwania na terenie gminy może być również sprawdzone przez przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami danej miejscowości, właścicielami nieruchomości, sąsiadami czy sołtysami.

 

 

 

           

×

Zapisz się do Newslettera