Herb Gminy Chrząstowice

"ZE ŚLĄSKIEM NA TY"

OGÓLNA INFORMACJA O KONKURSIE

Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich. Jest to konkurs, którego główną ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów na temat szeroko rozumianej tematyki śląskiej. Idzie nam o zbieranie i spisanie żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń przekazów na temat: obrzędów, legend, podań, ważnych wydarzeń lokalnych, historii rodzinnych, biografii mieszkańców (ciekawych postaci, niezwykłych osobowości), ginącego rzemiosła, zwyczajów, obyczajów. Podane przykłady nie wyczerpują oczywiście innych zagadnień. Mogą nimi być na przykład tematy związane z architekturą (zarówno świecką, jak i sakralną), historią miejscowości, jej zabytkami. Generalnie można pisać o wszystkim, co zdaniem uczestnika Konkursu zasługuje na uwagę, i z jego punktu widzenia jest ważne dla kultury naszego regionu. Istotne jest, aby praca była autorska, napisana z przekazów, bądź osobistych doświadczeń i przeżyć autora. To ostatecznie od niego samego, jego wyobraźni, pisarskiego talentu, zależeć będzie oryginalność i wartość pracy, którą oceni powołane przez organizatorów jury.

 

FORMA

Konkurs ma formę prac pisemnych. Ponieważ jednym z celów przedsięwzięcia jest także upowszechnianie śląskich gwar i dialektów, proponujemy uczestnikom konkursu, aby podjęli próbę napisania pracy w śląskim dialekcie - fonetycznie, w takim, jakim posługują się na co dzień. Osoby nie znające gwary mogą napisać pracę w języku literackim.

 

Prawa autorskie

Nadesłane na konkurs prace pozostają własnością organizatora. Ich rozpowszechnianie (prasa, audycje radiowe, TV, publikacje) podlegają ochronie z godnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz.233, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371. Uczestnicy Konkursu objęci są ochroną danych osobowych. Ewentualna publikacja pracy może być realizowana po uzyskaniu pisemnej zgody autora pracy.

 

Kategorie wiekowe :

I – uczniowie klas 1-4

II – uczniowie klas 5-6

III – uczniowie klas VII i VIII

IV – pozostali: uczniowie szkół zawodowych, średnich, studenci osoby dorosłe.

 

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrodzić 44 uczestników.

Przewidywana wartość nagród: 8 000 zł

PDFRegulamin Ze Śląskiem na ty 2019.pdf

 


 

"ŚLĄSK NA PŁÓTNIE"

REGULAMIN I Regionalnego Konkursu Malarskiego „Śląsk na płótnie”

§ 1. CEL I TEMATYKA KONKURSU

 1. Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Filią Biblioteczną w Luboszycach, zwani dalej „Organizatorem” ogłaszają I Regionalny Konkurs Malarski pod hasłem: „Śląsk na płótnie”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Tematem przewodnim konkursu malarskiego jest Śląsk, rozumiany, jako nasza mała ojczyzna, nasz dom, miejsce w którym mieszkamy, kochamy i szanujemy.
 3. Celem Konkursu jest przedstawienie i promocja regionu śląskiego, jako malowniczego zakątka pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, sztuki, przyrody, popularyzowanie wiedzy o nim, jego historii i tradycji. Ponad to celem Konkursu jest także odkrywanie młodych talentów uzdolnionych artystycznie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży do działań w sferze kultury, z uwzględnieniem wzmacniania ich poczucia tożsamości regionalnej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Twórców amatorów i profesjonalistów.
 2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe:szkoły podstawowe – uczniowie klas 1 - 8, szkoły średnie – uczniowie liceów, techników i innych, dorośli – artyści amatorzy i profesjonaliści
 1. Do konkursu dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich: olej, akryl, akwarela itp. Prace winny być przygotowane w formacie nie mniejszym niż A3 i zabezpieczone przed zniszczeniem [twarde podłoże (deska, płyta), namalowane na podobraziu, umieszczenie w antyramie lub/i obramowane].
 2. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę stanowiącą ilustrację tematu konkursu wraz z krótkim opisem sytuacji, zdarzenia, obiektu, który przedstawia. Uczestnik sam decyduje o użyciu treści hasła promującego pracę.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 4. Do konkursu mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone  do  innego  konkursu.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
 5. Prace  powinny być  podpisane – prosimy o naklejenie wydrukowanej kartki  w górnym lewym rogu na odwrocie pracy z danymi:

dzieci i młodzież: imię, nazwisko, szkoła (cały adres), klasa, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail.

osoba dorosła: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację regulaminu.
 2. Prace muszą być własnością autorów.
 3. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że dostarczona praca nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia zgłaszający poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy wraz z podpisaną Kartą Zgłoszeniową dołączoną w zaklejonej kopercie z następującymi informacjami: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, dokładny adres zameldowania, nr telefonu lub adres e-mail, nazwa i adres placówki oświatowej, do której uczęszcza autor, klasa, imię i nazwisko opiekuna, krótki opis, sytuacji zdarzenia, obiektu, jaki przedstawia praca malarska oraz pisemne Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową.
 1. W przypadku uczestników nieletnich należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową oraz Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową podpisane przez rodziców lub opiekunów.
 2. Prace bez wypełnionej i podpisanej: Karty Zgłoszenia oraz Oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora: Łubniański Ośrodek Kultury ul. Opolska 49 46-024 Łubniany

Prace dostarczane osobiście można przynosić w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2019 roku.

Natomiast w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego z nieprzekraczalnym terminem 31 października 2019 roku.

Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika konkursu (nadawcy). Informujemy że, po zakończeniu konkursu pracę należy odebrać osobiście - Organizator nie ma obowiązku odsyłania pracy do uczestnika.

 1. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora. Prace konkursowe uczestnik wysyła na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki czy transportu.
 2. Prace nagrodzone (a w miarę możliwości także pozostałe) będą brały udział  w dwóch wystawach organizowanych przez Organizatora: 23 listopada - podczas uroczystego podsumowania XXVI Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty” w Łubnianach oraz 10 grudnia w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, podczas VI koncertu „W tonacji Śląska”.
 3. Prace, które nie zostaną nagrodzone będą do odbioru w siedzibie Organizatora między między 27 a 29 listopada 2019 roku. Natomiast prace laureatów będą do odbioru w dniach 12-20 grudnia 2019 roku.

 

§ 4. KAPITUŁA KONKURSU

 1. Laureatów konkursu wybierze Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Kapituła liczyć będzie pięć osób. W jej skład wejdą artyści i przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego oraz Organizatora.
 3. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów.
 4. Zadaniem Kapituły będzie nagrodzenie dziewięciu prac malarskich, którym zostaną przyznane miejsca od 1 do 3 w trzech kategoriach wiekowych oraz wybraniem nieograniczonej ilości prac nominowanych do wyróżnienia. Ostateczną decyzję w tej sprawie Organizator powierza Kapitule.
 5. Przy ocenie prac malarskich uwzględniane będą:
 • kryteria  merytoryczne  (krótki  opis   sytuacji, zdarzenia,  obiektu,  jaki przedstawia praca malarska),
 • wartość artystyczną podkreślającą lokalne walory regionu i kultury Śląska,
 • oryginalność, pomysłowość
 • jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
 1. Kapituła zbierze się w siedzibie Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym upłynie termin dostarczania prac oraz dokona oceny i wyboru laureatów.
 2. Postanowienia Kapituły są ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie (reklamacja).

§ 5. NAGRODY

 1. Autorom zwycięskich prac zostaną przyznane miejsca od 1 do 3 w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Nagrodami dla laureatów będą:
 • dyplomy,
 • nagrody rzeczowe dostosowane do wieku uczestników,
 • udział w dwóch wystawach (wymienionych w § 3, pkt. 6).
 1. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogę elektroniczną. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie Organizatora www.lodzk.opole.pl.
 2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator konkursu.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, a wszystkie prace wezmą udział w wernisażu i 2 tygodniowej wystawie pokonkursowej (14-27 listopada).

§ 6. WERNISAŻ „ŚLĄSK NA PŁÓTNIE”

 1. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wernisażu odbędzie 14 listopada 2019 roku w GBP w Łubnianach, ul Opolska 49.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i kosztów pobytu w ramach organizowanego wernisażu.
 3. Laureaci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wernisażu zobowiązani są odebrać nagrody w siedzibie Organizatora w terminie do 24 listopada 2019 roku.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zbyt małej frekwencji i nie zgłoszenia prac w liczbie minimum 20 szt. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od realizacji konkursu.  W takim przypadku dostarczone prace zostaną oddane ich autorom.
 2. W przypadku małej ilości prac w poszczególnych kategoriach wiekowych Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości wnoszenia odwołań do postanowień regulaminu i decyzji Kapituły Konkursu.
 2. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.lodzk.opole.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin oraz informacje o zmianach są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.lodzk.opole.pl.

 

PDFRegulamin - Śląsk na płótnie.pdf
ODTŚląsk na płótnie - karta zgłoszeniowa.odt
PDFŚląsk na płótnie - karta zgłoszeniowa.pdf
 

 

Śląsk na płótnie.jpeg

×

Zapisz się do Newslettera