Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektów grantowych

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

na otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
p.n. ”Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów

nr ogłoszenia  2/2020 z dnia 16.07.2020 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

1. Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski zgodnie z zakresem określonym
w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020(Dz.U. z 2019 r., poz.664 z późn. zm.).

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.1.3 LSR- budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.

Cel ogólny 1.0–Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 31.07.2020r. – 14.08.2020r., do godz.15.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków udostępniony przez LGD „Kraina Dinozaurów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 – 15.00

Wnioski nadsyłane w inny sposób np. pocztą lub faksem nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 10, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

 

3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na realizację operacji będzie wypłacana w następującej formie:

-  50% zaliczki po podpisaniu umowy

- pozostała kwota - refundacja kosztów kwalifikowanych operacji wypłacana po rozpatrzeniu  wniosku o płatność

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

Poziom dofinansowania:

95%  kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy.

 

4. Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:

osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi, kościoły i związki wyznaniowe. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność) - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.

Warunki przyznania pomocy:

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:

1) jest zgodna z zakresem tematycznym,  który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)

2) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

3) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w karcie oceny merytorycznej, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2) może zostać uznana operacja, która

- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu

- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia  w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 10

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

a) zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

b) spełnienie warunków, które nie są określone w rozporządzeniu, ale wynikają z innych przepisów prawa mających zastosowanie do planowanych operacji

Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych w LGD „Kraina Dinozaurów”. Aby operacja została poddana ocenie według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, Programem PROW  i LSR.

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)      Trafność diagnozy potrzeb społeczności– max 2 pkt

2)      Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców– max 5 pkt

3)      Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu– max 2 pkt

4)      Komunikacja i promocja projektu– max 3 pkt

5)      Pożyteczność projektu– max 2 pkt

6)      Trwałość i możliwość kontynuacji działań- max 2 pkt

7)      Realność planu pozyskania wkładu własnego– max 2 pkt

8)      Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu– max 1 pkt

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 9 na 19 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty

1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów”  informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy

3. Załączniki które są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji

5.    Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w naborze o powierzenie grantu wynosi:  300 000,00 zł

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o powierzenie grantu oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

2) Formularz wniosku o płatność oraz sprawozdanie z realizacji grantu dostępne są w wersji elektronicznej  na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

3) Formularz umowy na zadania w ramach projektów grantowych dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

4) Załącznik 1 i 2 do umowy - Weksel i umowa dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

5) Karta oceny wstępnej wniosków zgłoszonych do projektu grantowego dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

6) Karta zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

7) Karta oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do projektów grantowych dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

8) Pismo informujące o przyznaniu grantu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

9) Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

10) Generator wniosków o powierzenie grantów dostępny http://wnioski2.krainadinozaurow.pl/

11) Procedura przeprowadzania wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD
„Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html

12) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/lsr-2014-2020,170.html

13) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/regulamin-rady,175.html

 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13

 

PDFogłoszenie - 1.1.3 granty.pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera