Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży - działka nr 769/95, Dąbrowice

Chrząstowice, dnia 2020-07-20

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

Działka nr 769/95, pow. 0,0658 ha, karta mapy 2, obręb Dąbrowice,
KW nr OP1O/00077206/9

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXIV.156.2009 r. z dnia 05 lutego 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r., poz. 326 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem 1MN2. Symbol 1MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 39.900,00 zł netto.

 

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 750/95.

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

 

 

  Wójt Gminy Chrząstowice   

          Florian Ciecior