Herb Gminy Chrząstowice

III rata opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

UWAGA! 30 WRZEŚNIA MIJA TERMIN WNIESIENIA III RATY OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice, że 30 września 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30%  kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jeśli wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy – opłatę za posiadanie zezwolenia pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o jego wygaszenie.

Gdy wygaszenie zezwolenia następuje z urzędu – opłatę za posiadanie zezwolenia nalicza się do dnia uprawomocnienia się decyzji o jego wygaszeniu.

W przypadku braku należnej opłaty za okres posiadania zezwolenia, zostaną wszczęte czynności mające na celu wyegzekwowanie należnej opłaty w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Opłaty prosimy dokonywać na rachunek gminy:

Nr rachunku: 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Filia Chrząstowice

×

Zapisz się do Newslettera