Herb Gminy Chrząstowice

Informacja z dnia 4.11.2020 r. o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych

 

        Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

        Konsultacje, w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznym i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r., zgodnie z zarządzeniem nr 269.2020 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20 października 2020 r. zostały  przeprowadzone w formie publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w dniach od 21 do 30 października 2020 r. celem zasięgnięcia opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Konsultacjom społecznym Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok towarzyszyła akcja informacyjna, w której zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: gminny serwis internetowy, Biuletyn Informacji Publicznej, portal społecznościowy i mailing do organizacji pozarządowych. Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, nie organizowano bezpośredniego spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbywało się co roku.

        W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek. Uwaga została uwzględniona w projekcie Programu poprzez dopisanie punktu 9 w paragrafie 7 ust. 3. Pozostałe kwestie ujęte w formularzu (promocja zdrowia oraz usługi opiekuńcze) mieszczą się w Programie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (paragraf 7, ust.3, podpunkt 1), wobec czego dodatkowych punktów nie wprowadzono.


Wójt Gminy Chrząstowice
         

   Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera