Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 307.2021
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice

 

    Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), w związku z uchwałą nr XXII.169.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice i uchwałą nr XXII.170.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2021/2022 następujące terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice:

 

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego

od 18.01.2021 r.

do 29.01.2021 r.

nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

od 17.05.2021 r.

do 28.05.2021 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

od 01.03.2021 r.

do 08.03.2021 r.

od 02.06.2021 r.

do 07.06.2021 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 10.03.2021 r. do 09.06.2021 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.03.2021 r.

do 17.03.2021 r.

od 10.06.2021 r.

do 16.06.2021 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 19.03.2021 r. 18.06.2021 r.
7. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Wójta Gminy Chrząstowice w postaci pisemnego oświadczenia do 07.05.2021 r. nie dotyczy

 

§ 2. Ustala się w roku szkolnym 2021/2022 następujące terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.02.2021 r.
do 26.02.2021 r.
od 17.05.2021 r.
do 28.05.2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.03.2021 r.
do 08.03.2021 r.
od 02.06.2021 r.
od 07.06.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 10.03.2021 r. do 09.06.2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 11.03.2021 r.
do 17.03.2021 r.
od 10.06.2021 r.
do 16.06.2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 19.03.2021 r. do 18.06.2021 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior 

 

PDFZarządzenie nr 307.2021.pdf (217,22KB)