Herb Gminy Chrząstowice

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania        (100 µg/m3)        dla        pyłu

zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

10.02.2021 r. godz. 8.30

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.30 do godz. 24.00 dnia 10.02.2021 r.

 

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie       się        zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-

komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 10.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 10.02.2021 r.

 

 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 10.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: większą część obszaru miasta Opola, zachodnią część gminy Łubniany, zachodnią część gminy Turawa, większą część obszaru gminy Chrząstowice, obszar gminy Tarnów Opolski, obszar we wschodniej części gminy Prószków oraz niewielki obszar w gminie

Ozimek, wschodnią część powiatu krapkowickiego wraz z miastami Krapkowice, Gogolin i

 
 

Zdzieszowice, obszar w centralnej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wraz z miastem Kędzierzyn-Koźle, obszary w zachodniej i środkowej części powiatu strzeleckiego wraz z miastem Strzelce Opolskie, niewielki obszar w powiecie nyskim wraz ze wschodnią częścią miasta Nysa.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 200 tys.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

 

 

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

 

 

 

 

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą  wystąpić  również  u  osób  zdrowych.  W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

 

 

 

 

 

 

Zalecane środki ostrożności

 Ogół ludności:

 

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

 Wrażliwe grupy ludności:

 

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
 

 

palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych:

OSTRZEGAWCZE:

 • Zalecenie    ograniczenia    przebywania    dzieci    na    otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce.
 • Zalecenie    ograniczenia     długotrwałego    przebywania    na otwartej przestrzeni.
 • Zalecenie unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu.
 • Zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz.
 • Zalecenie stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty.

OPERACYJNE:

 • Kontrole gospodarstw domowych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej.
 • Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych.
 • Zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 5 oC).
 • Zalecenie nieużywania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i  placów  oraz usuwania liści  z ulic,  chodników  i trawników.
 • Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie.
 • Zalecenie nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.
 • Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej.
 • Kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

10.02.2021 r. godz. 8.30

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

 

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu

Ochrony Środowiska

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

 
   
   
   
×

Zapisz się do Newslettera