Herb Gminy Chrząstowice

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA


Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
24.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 09.00 dnia 24.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 24.02.2021 r. i na dzień 25.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Opole, większą część obszaru powiatu opolskiego wraz z gminami: Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski,
obszary w północno-wschodniej części gminy Dąbrowa i wschodniej części gmin Prószków i Komprachcice, obszar w południowej części powiatu namysłowskiego wraz z częścią miasta Namysłów, obszary w południowo-zachodniej części powiatu kluczborskiego, obszary w południowo-zachodniej części powiatu oleskiego, obszary w północno-zachodniej, środkowej i południowej części powiatu strzeleckiego, obszary w północnej i południowo-wschodniej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wraz z miastem Kędzierzyn-Koźle, niewielki obszar w zachodniej części powiatu nyskiego, obszary w północno-wschodniej i południowej części powiatu brzeskiego wraz z częścią miasta Brzeg oraz obszary w północnej i południowo-wschodniej części powiatu krapkowickiego wraz z miastem Gogolin i Zdzieszowice oraz z częścią miasta Krapkowice.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 24.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 430 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: większą część obszaru miasta Opole, obszary w północno-zachodniej, wschodniej i południowo-wschodniej części powiatu opolskiego wraz z częściami gmin: Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, obszary w północnej części powiatu namysłowskiego wraz z częścią miasta Namysłów, obszary w północnej, wschodniej i środkowej części powiatu oleskiego wraz z częścią miasta Olesno i Praszka, obszary we wschodniej części powiatu brzeskiego, obszary w zachodniej i południowej części powiatu strzeleckiego wraz z częścią miasta Strzelce Opolskie oraz obszar w północnej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wraz z większą częścią miasta Kędzierzyn-Koźle.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 310 tys.


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.


Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych: OSTRZEGAWCZE: • Zalecenie ograniczenia przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce, • Zalecenie ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, • Zalecenie unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu, • Zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz, • Zalecenie stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty. OPERACYJNE: • Kontrole gospodarstw domowych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, • Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych, • Zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 50 oC), • Zalecenie nieużywania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników, • Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie, • Zalecenie nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania, • Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej, • Kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
24.02.2021 r. godz. 9.00
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 24.02.2021 r..pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera