Herb Gminy Chrząstowice

Obwieszczenia z 23 marca 2021 r.

Urząd Gminy Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice                                                                                      Chrząstowice 2021-03-23

 

OŚ.6220.4.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 z poźn. zm),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 75 ust. 4 i ust. 5a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w ramach postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Turawa – OŚ.V.6220.3.2021 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park – Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Mała Panew” realizowanego w ramach projektu pn:” Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”,  zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park – od drogi serwisowej przy DK 46 do ulicy Orzechowej w Zawadzie”

postanawiam

pozytywnie zaopiniować projekt decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie  ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park – Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Mała Panew” realizowanego w ramach projektu pn:” Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”,  zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park – od drogi serwisowej przy DK 46 do ulicy Orzechowej w Zawadzie”

Uzasadnienie

Dnia 22.03.2021 r. pismem nr OŚ.V.6220.3.2021 powołując się na art. 75 ust. 4 i ust. 5a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Turawa zwrócił się do tut. organu z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Z akt sprawy wynika, że planowane przedsięwzięcie położone jest głównie na terenie gminy Turawa, jedynie przekracza teren gminy w obrębie Lędziny i obejmuje działkę nr 10 k.m. 7, stanowiącą własność Gminy Chrząstowice, co merytorycznie uzasadnia zajęcie stanowiska przez Wójta Gminy Chrząstowice.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę gminnej drogi gruntowej i utworzenie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości ok. 3 458 mb. Projektowana ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie w pasie istniejących dróg gruntowych gminnych.

Rozważając zasadność zaliczenia chodnika czy ścieżki rowerowej do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), należy wskazać, iż stanowią one infrastrukturę towarzyszącą drodze, a realizowane jako samodzielne elementy nie mogą być uznane za przedsięwzięcie wymienione w rozporządzeniu, bowiem są one uznawane za przeznaczone do prowadzenia odpowiednio ruchu pieszych i ruchu rowerów, a nie jak w przypadku głównej funkcji drogi – prowadzenia ruchu pojazdów.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283  z poźn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl, tablicy ogłoszeń sołectwa Chrząstowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice.

Z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

            Florian Ciecior

  

Otrzymują:

 

Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kpa.

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera