Herb Gminy Chrząstowice

XXV sesja Rady Gminy Chrząstowice, 14.04.2021 r.

4 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Chrząstowice (sesja w trybie hybrydowym)

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Chrząstowicach w 2020 r.
6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Chrząstowice w roku 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Falmirowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" nr projektu RPOP.08.01.00-16-0044/20.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Chrząstowice.
21. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera