Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu


INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia
25.05.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od dnia 25.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r
Przyczyny
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2021 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej (stacja manualna) za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: części miasta Opola, a także części gmin: Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: ok. 101 tys.


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
- osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
- osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
25.05.2021 r.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).
Źródła danych
Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza:
nie przewiduje się podejmowania żadnych środków zapobiegawczych oprócz informowania. W ogłoszeniu informuje się o zagrożeniu oraz możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.
Opracowanie
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0