Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt przyjmowania wniosków w Programie Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Chrząstowice funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków.

 

Godziny otwarcia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego

ds. „Czystego Powietrza”

Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, I p. pokój nr 13

 

 

Brak opisu obrazka

 

MAJ 2024

DATA

GODZINA

DZIEŃ TYGODNIA

02.05.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

06.05.2024

16:00-18:00

PONIEDZIAŁEK

07.05.2024

16:00-18:00

WTOREK

08.05.2024

17:00-20:00

ŚRODA

09.05.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

13.05.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

14.05.2024

15:30-18:00

WTOREK

15.05.2024

17:00-20:00

ŚRODA

16.05.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

20.05.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

21.05.2024

15:30-18:00

WTOREK

22.05.2024

17:00-20:00

ŚRODA

23.05.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

27.05.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

28.05.2024

15:30-18:00

WTOREK

29.05.2024

17:00-20:00

ŚRODA

31.05.2024

14:00-16:30

PIĄTEK

 

Czerwiec 2024

DATA

GODZINA

DZIEŃ TYGODNIA

03.06.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

04.06.2024

15:30-18:00

WTOREK

05.06.2024

17:00-20:00

ŚRODA

06.06.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

10.06.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

11.06.2024

15:30-18:00

WTOREK

12.06.2024

17:00-20:00

ŚRODA

13.06.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

17.06.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

18.06.2024

15:30-18:00

WTOREK

19.06.2024

17:00-20:00

ŚRODA

20.06.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

24.06.2024

15:30-18:00

PONIEDZIAŁEK

25.06.2024

15:30-18:00

WTOREK

26.06.2024

17:00-20:00

ŚRODA

27.06.2024

15:30-18:00

CZWARTEK

Punkt funkcjonuje na mocy porozumienia, jakie gmina Chrząstowice zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 31 maja 2021 r.

Informacje o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE OD 2023 R.

Aby uzyskać podstawowe dofinansowanie należy mieć dochód nie większy niż 135 tys. zł na podstawie ostatnio rozliczonego PIT-u i być właścicielem domu jednorodzinnego/ wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z odrębną księgą wieczystą.

Aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania dochód na członka gospodarstwa domowego w roku 2020 nie może przekroczyć 1894 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) i 2651 zł ( dla gospodarstw jednoosobowych) na podstawie zaświadczenia wydawanego na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

W przypadku, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – do 1090 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wówczas można starać się o najwyższy poziom wsparcia.

 • Intensywność dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 135 tys. zł.
 • Liczba transz rozliczeń- do pięciu.

Dodatkowo dla wszystkich wnioskodawców:

 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu - maksymalnie o 6 miesięcy

(gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora)

 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet

(Kotły zgazowujące drewno. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.)

 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych
 • Przewody kominowe/spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.
 • Wycofanie dofinansowań na kotły na węgiel (ekogroszek).

Wniosek o dofinansowanie można składać na inwestycje rozpoczęte maksymalnie 6 miesięcy temu (liczy się data pierwszej faktury) lub takie, które dopiero planujemy wykonać.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z gminnymi dofinansowaniami oraz z ulgą termomodernizacyjną.

 

Pomagamy dopełnić wszystkich formalności.

 

Informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Program Czyste Powietrze | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (wfosigw.opole.pl) zostały zamieszczone dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez Beneficjentów przedsięwzięć.

Ogólnopolski ranking gmin: roczny-ranking-gmin-01072022.pdf (579,29KB)
Jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków, Gmina Chrząstowice zajmuje 149 miejsce na 625 gmin, które przystąpiły do programu.149. Na 2154 budynków, od 1.04.2021 do 31.03.2022 złożono 116 wniosków.

 

Czyste Powietrze Plus – na czym polega nowy program?

Czyste Powietrze Plus zakłada m.in. prefinansowanie do 50% kwoty, a także przyspieszoną ścieżkę otrzymania dotacji. Istotą tego programu jest przedpłata, czyli uruchomienie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze+ mogą skorzystać beneficjenci tylko podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Warunkiem, który muszą spełnić przyszli beneficjenci jest przesłanie wymaganych załączników, tzn.:

 • umowę zawartą z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac (Wzór umowy jest dostępny na stronie Programu Czyste Powietrze w zakładce Materiały do pobrania). Dotyczy to maksymalnie trzech podpisanych umów. Dokumenty mogą być dostarczone wraz ze składanym wnioskiem lub na etapie jego uzupełniania. Wnioskodawca ma na to 10 dni roboczych. 
 • zaświadczenie potwierdzające przeciętny miesięczny dochód beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, na konto bankowe zostanie przesłane 50% wartości dotacji jako część wynagrodzenia dla firmy wykonawczej. 

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Po zakończeniu wszystkich prac, wnioskodawca powinien złożyć końcowy wniosek o płatność uwzględniająca ostateczną fakturę i protokół odbioru. Druga część dotacji ma być wypłacona do 30 dni od daty złożenia dokumentu. 

 Jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać?

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów -  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!


 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

Uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej.