Herb Gminy Chrząstowice

XXVIII sesja Rady Gminy Chrząstowice, 28.07.2021 r.

Informuję, że w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w Klubie Samorządowym odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Opolskiego działek nr 135/26 i 860/10, k.m. 1 obręb Niwki, stanowiących własność Gminy Chrząstowice na cel publiczny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
17. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera