Herb Gminy Chrząstowice

Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością? Skorzystaj z programu "Opieka wytchnieniowa"

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.                  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2.                  osobami posiadającymi:

              orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

              orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.     

Na 2022 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy  z wykonawcą usługi  do 31 grudnia 2022r.

 

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach  kwalifikuje do przyznania, przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał. 8 – Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 i  zał. Nr 7- Karta oceny stanu zdrowia/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM do Programu.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220. Termin zgłaszania: do 20.10.2021 r.

Wszelkie informacje na stronie  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

×

Zapisz się do Newslettera