Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - Suchy Bór

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb :

Suchy Bór

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00078003/3

 

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek :

1. działka nr 1299/315, k. m. 1 obręb Suchy Bór, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,2680 ha,

2. działka nr 1301/315,  k. m. 1 obręb Suchy Bór, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,7920 ha.

 

 

 

Nieruchomości gruntowe.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.

Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych na działce nr 1301/315 :

1.Nieograniczona w czasie, odpłatna służebność przesyłu, polegającej na prawie zaprojektowania, wybudowania i posadowienia w pasie sieci dystrybucyjnej strefy sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami gazu,

2. czasowego zajęcia nieruchomości w celu wybudowania zaprojektowanej sieci dystrybucyjnej,

3. korzystania z nieruchomości w zakresie  niezbędnym do dystrybucji gazu siecią dystrybucyjną,

4. wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do sieci dystrybucyjnej, w celu wykonania czynności związanych z wybudowaniem, posadowieniem sieci dystrybucyjnej, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, a także modernizacją sieci dystrybucyjnej,

5. ograniczenia prawa każdoczesnego właściciela nieruchomości do wykonywania w pasie, działań mogących mieć negatywny wpływ na trwałość, prawidłową eksploatację oraz ewentualną naprawę sieci dystrybucyjnej, w szczególności poprzez powstrzymanie się od : wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów, nasadzania i utrzymania drzew,

6. udostępniania nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i remontami urządzeń, w szczególności polegające na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac,

7. zakazie wznoszenia obiektów budowlanych w pasie służebności urządzeń,

8. zakazie wykonywania w pasie służebności urządzeń nasadzeń drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3m oraz wyrażenie zgody na usuniecie istniejących.

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50, poz. 637 z dnia 16 maja 2011r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem 1PP, co oznacza tereny zabudowy przemysłowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 403 806,00 zł                           (słownie : czterysta trzy tysiące osiemset sześć złotych 00/100).


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 20.12.2021r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 20.10.2021r. do dnia 09.11.2021r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

×

Zapisz się do Newslettera