Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej - Dębska Kuźnia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

obręb :

Dębska Kuźnia

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00077546/4

 

Działka nr 1310/172, k. m. 2 obręb Dębska Kuźnia, oznaczona w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o powierzchni 0,0131 ha.

 

 

Nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXI/229/2009, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 2, poz. 30 z dnia 14 stycznia 2010r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem 2KDD, co oznacza tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 11.700,00 zł ( słownie  złotych : jedenaście  tysięcy siedemset złotych 00/100)
 


 

Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 20.12.2021r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 20.10.2021r. do dnia 09.11.2021r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

×

Zapisz się do Newslettera