Herb Gminy Chrząstowice

Cyfrowa gmina - złóż zgłoszenie - wydłużenie terminu

 

W ramach ogłoszonego naboru projektów do Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest doposażenie uczniów szkół podstawowych oraz średnich w sprzęt komputerowy, Gmina Chrząstowice zaprasza do składania zgłoszeń.

Osoby kwalifikujące się do składania zgłoszeń muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. być uczniem szkoły podstawowej lub średniej w roku szkolnym 2021/2022
  2. być członkiem rodziny, której krewny w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  3. zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej
  4. osoba nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020  i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w Urzędzie Gminy Chrząstowice, pokój nr 3 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2021 r. do godziny 17.00.


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest złożenie wypełnionych i podpisanych załączonych poniżej dokumentów:

 

DOCoświadczenie rodzica, opiekuna prawnego.doc
PDFoświadczenie rodzicaopiekuna prawnego.pdf

DOCOŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ.doc
PDFOŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ.pdf

 

×

Zapisz się do Newslettera