Herb Gminy Chrząstowice

XXXI sesja Rady Gminy Chrząstowice, 24.11.2021 r.

24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 237/35 k.m. 6 obręb Chrząstowice, na okres 10 lat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Chrząstowice.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Chrząstowice.
17. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera