Herb Gminy Chrząstowice

Obwieszczenie z dnia 8.12.2021 r.

Urząd Gminy Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053b Chrząstowice                                                                                                           Chrząstowice 2021-12-08

OŚ.6220.13.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247 z poźn. zm),

Zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek z dnia 25.12.2021 r. (osoby fizycznej), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego – obory oraz płyty gnojowej w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrząstowice, powiat opolski” na działkach 577/71, 716/75 i 286/72 k.m. 2 obręb Dąbrowice.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) przedsięwzięcie zakwalifikowane do przedsięwzięć ujętych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice  po zasięgnięciu opinii z następujących organów:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl, tablicy ogłoszeń sołectwa Chrząstowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice.

Z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania, tel. 774110404, dpawlak@chrzastowice.pl.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

            Florian Ciecior

  

Otrzymują:

 

Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kpa.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice;

- Tablica ogłoszeń sołectwa Dąbrowice;

- BIP- Chrząstowice;

- Stron internetowa gminy Chrząstowice.

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera