Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII sesja Rady Gminy Chrząstowice

Informuję, że w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji rady Gminy Chrząstowice na 2022 rok:
 a) przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych na 2022 rok;
 b) przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok;
 c) przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2022 rok;
 d) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;
 e) przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Dębie na lata 2021-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Falmirowice na lata 2021-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Dębska Kuźnia na lata 2021-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Daniec na lata 2021-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Chrząstowice na lata 2021-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Przyjęcie protokołów z XXXI oraz XXXII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
19. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha