Herb Gminy Chrząstowice

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych w związku z nowelizacją Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132, 1163). Za niedopełnienie grożą wysokie kary finansowe.

Organizacje pozarządowe, poza stowarzyszeniami zwykłymi, zostały ujęte w katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do tzw. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.  Jest to rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty.

Na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR organizacja ma 7  dni od rejestracji organizacji w KRS, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania).

Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych organizacji jest podobny do tych, jakie są już ujawnione w KRS (imię i nazwisko, PESEL, przysługujące w danym podmiocie uprawnienia).  Jednak od teraz dodatkowo trzeba będzie podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego. Dane i potwierdzające je dokumenty będziemy musieli pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby.  

Należy zbierać te dane w formie podpisanego oświadczenia przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Oświadczenie to powinno zawierać także informację o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku. 

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, należy wyraźnie uprzedzić o tym osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji . 

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru i za podanie nieprawidłowych danych, Ustawa przewiduje kary - do 1 mln zł dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

 

Co to jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów.

W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

 

Kto musi się zgłosić się do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 • wszystkich spółek prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne (z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych)
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych
 • spółek europejskich
 • spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowych)
 • spółdzielni europejskich
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacji
 • trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji i aktualizacji zgłoszenia w CRBR .

 

Jakie informacje trzeba zgłosić

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dwie grupy danych:

 • dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:
  • nazwa (firma)
  • forma organizacyjna (na przykład spółka komandytowo-akcyjna, organizacja pozarządowa)
  • siedziba
  • numer w KRS
  • numer NIP
 • dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • państwo zamieszkania
  • numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL
  • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.
  •  

Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR

Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji. W praktyce w spółce osobowej uprawnionym do zgłoszenia będzie najczęściej wspólnik, a w spółce kapitałowej – zarząd.

Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne podanie danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

 

Jak dokonać zgłoszenia do CRBR

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR

 

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach: www.powiatopolski.pl oraz www.gov.pl

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera