Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

ul. M. Konopnickiej 6
45-004 Opole

Tel/Fax: +48 774021070
tskn@tskn.vdg.pl

www.skgd.pl

Na terenie Gminy Chrząstowice funkcjonuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, a dokładniej struktury terenowe tego Towarzystwa, to jest Zarząd Gminny, jak również Zarządy Kół terenowych, tzw. DFK, w poszczególnych miejscowościach Gminy.

Cele Towarzystwa przedstawiają się następująco:

• Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej.

• Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność niemiecką zamieszkałą na terenie Województwa Opolskiego

• Umacnianie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską.

• Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec.

• Organizowanie i zaspokajanie potrzeb młodzieży.

• Organizowanie pomocy materialnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na skutek przebywania w niewoli i obozach pracy.

• Uczestnictwo w życiu społecznym

• Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku z: Władzami Państwowymi (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych); przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki Federalnej Niemiec, innymi instytucjami publicznymi a także z organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi Republiki Federalnej Niemiec.

Oprócz uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy, poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, festynów, wystaw, wycieczek itp. członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczo - politycznym gminy, wystawiając swych kandydatów w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach.

Zarząd Gminny TSKN - przewodnicząca Irena Łysy-Cichon

Jubileusz 25-lecia mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice

Mniejszość niemiecka w gminie Chrząstowice świętowała jubileusz 25-lecia istnienia. Główne uroczystości zorganizowano 19 lipca 2015 r. w Dańcu. Świętowanie rozpoczęto mszą św. w języku niemieckim, którą odprawił długoletni duszpasterz mniejszości niemieckiej Pfarrer Monsignore Wolfgang Globisch. W wygłoszonym kazaniu nawiązał do przeszłości - historii tworzenia się mniejszości niemieckiej oraz czasów teraźniejszych - do potrzeb jej funkcjonowania w naszym regionie oraz roli, jaką odgrywa Kościół dla duszpasterstwa mniejszościowego.

Po uroczystościach w kościele odbyło się spotkanie, na którym Zarząd Gminny Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim uhonorował dyplomami, kwiatami i słodkim upominkiem 21 zasłużonych aktywistów i działaczy z gminy Chrząstowice. Byli to:

- Adelheid Jaxy, Hubert Cichoń, Maria Adamiec, Jerzy Wilczek, Sylwia Grabowska z Dańca

- Adelajda Witkowska, Paweł Kołodziej, Rita Buhl z Dębia

- Horst Skowronek, Józef Mularczyk, Małgorzata Salzburg z Dębskiej Kuźni

- Josef Duda, Georg Manczyk, Piotr Buhl z Chrząstowic

- Rudolf Wieszołek z Dąbrowic

- Irena Gondro, Elisabeth Woschek z Lędzin

- Annemarie Grochol, Franz Schwietza, Theofil Cichon i Theodor Juraschek z Suchego Boru

Ponadto z gminy Chrząstowice do odznaczenia przez Zarząd Wojewódzki TSKN są wytypowani Maria Kwiecińska i Franz Mularczyk.

Przy okazji spotkania powspominano historię zakładania kół DFK w gminie uhonorowani recytowali wierszyki jakich się uczyli jeszcze w niemieckiej szkole. Na spotkaniu przygrywała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice.

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice przygotowano okolicznościową wystawę, na której w dużym skrócie pokazano najważniejsze osiągnięcia z ostatnich pięciu lat.