Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Suchy Bór, działki nr 1299/315 i nr 1301/315

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Suchym Borze, oznaczonej jako działki:

  1. o nr 1299/315, k. m. 1 obręb Suchy Bór, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,2680 ha, KW nr OP10/00078003/3,
  2. o nr 1301/315,  k. m. 1 obręb Suchy Bór, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,7920 ha, KW nr OP10/00078003/3,

razem powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0600 ha, stanowiące własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50, poz. 637 z dnia 16 maja 2011r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem 1PP, co oznacza tereny zabudowy przemysłowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.

Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych na działce nr 1301/315 :

1.Nieograniczona w czasie, odpłatna służebność przesyłu, polegającej na prawie zaprojektowania, wybudowania i posadowienia w pasie sieci dystrybucyjnej strefy sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami gazu,

2. czasowego zajęcia nieruchomości w celu wybudowania zaprojektowanej sieci dystrybucyjnej,

3. korzystania z nieruchomości w zakresie  niezbędnym do dystrybucji gazu siecią dystrybucyjną,

4. wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do sieci dystrybucyjnej, w celu wykonania czynności związanych z wybudowaniem, posadowieniem sieci dystrybucyjnej, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, a także modernizacją sieci dystrybucyjnej,

5. ograniczenia prawa każdoczesnego właściciela nieruchomości do wykonywania w pasie, działań mogących mieć negatywny wpływ na trwałość, prawidłową eksploatację oraz ewentualną naprawę sieci dystrybucyjnej, w szczególności poprzez powstrzymanie się od : wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów, nasadzania i utrzymania drzew,

6. udostępniania nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i remontami urządzeń, w szczególności polegające na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac,

7. zakazie wznoszenia obiektów budowlanych w pasie służebności urządzeń,

8. zakazie wykonywania w pasie służebności urządzeń nasadzeń drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3m oraz wyrażenie zgody na usunięcie istniejących.

 

Cena wywoławcza wynosi 403.806,00 zł.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 40.380,00 zł.   

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Przetarg na podane powyżej pozycje przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r., poz. 1899).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy w Chrząstowicach, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy w Chrząstowicach, najpóźniej w dniu 24 luty 2022 r.  

Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach  pok. nr 14, I piętro, w terminie do dnia 23 luty 2022 r. do godz. 15.00. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu nieograniczonym działek nr 1299/315 i 1301/315 położonych w  Suchym Borze”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów:

- dowodem wpłaty wadium,

- oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczeniem oferenta, o nie posiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości wobec Gminy Chrząstowice,

- aktualnym wypisem z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 7, tel. 774110408 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy w Chrząstowicach, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                 Florian Ciecior