Herb Gminy Chrząstowice

Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 415.2022
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice


Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z uchwałą nr XXII.169.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 871) i uchwałą nr XXII.170.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2022/2023 następujące terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego od 17.01.2022 r.
do 31.01.2022 r.
nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.02.2022 r.
do 28.02.2022 r.
od 16.05.2022 r.
do 27.05.2022 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do 08.03.2022 r. do 06.06.2022 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  10.03.2022 r. 08.06.2022 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 16.03.2022 r. do 13.06.2022 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18.03.2022 r. 15.06.2022 r.
7. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Wójta Gminy Chrząstowice w postaci pisemnego oświadczenia do 06.05.2022 r. nie dotyczy

§ 2. Ustala się w roku szkolnym 2022/2023 następujące terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

od 16.05.2022 r.
do 27.05.2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 08.03.2022 r. do 06.06.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.03.2022 r. 08.06.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 16.03.2022 r. do 13.06.2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18.03.2022 r. 15.06.2022 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera