Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych


I. Rodzaj zadania:
Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi: 25.000,00 zł,
2. Wymagany wkład własny finansowy i/lub wkład osobowy - co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.
3. Wysokość dotacji na realizację zadań w 2021 r. wyniosła 25.000,00 zł w trybie otwartego konkursu ofert.


III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz 1038, 1243, 1535 i 2490), w związku z uchwałą nr XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:
- wydatki nieuwzględnione w ofercie;
- wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;
- wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
- koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
- koszty wszelkich kar i grzywien;
- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
- działalność gospodarcza podmiotu;
- działalność polityczna i religijna;
- zakup środków trwałych.
5. Na organizatorze zajęć i imprez spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień.
6. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności art. 21 „Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze”.
7. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062). Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981 ),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
8. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).


IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być wykonane w 2022 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2022 r.
2.Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
3.Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.
4.Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
5.Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
6. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania.


V. Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do 4 marca 2022 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych” z podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Chrząstowice. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać "nie dotyczy".
6. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12 i 13 oraz § 14 uchwały nr XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.
3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niepodpisania oferty przez wszystkie osoby wskazane do reprezentacji podmiotu.
4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.
6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.
7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:
1) nie zostały złożone w terminie;
2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;
3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;
4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.
8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.
9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.
10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
1) opis miejsca realizacji zadania publicznego oraz grupy docelowej (odbiorców), do której kierowane jest zadanie, nazwanie problemu/potrzeby i sposobu zaspokojenia/rozwiązania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, czy zadanie współgra z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty, sposób promocji zadania, przedstawienie rozwiązań organizacyjnych/technicznych umożliwiających udział osób o zróżnicowanych potrzebach;
2) opis działań i sposób ich realizacji;
3) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
4) ocenę potencjału organizacyjnego oferenta i doświadczenia w realizacji podobnych zadań publicznych;
5) ocenę budżetu zadania, zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.
12. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:
1) spełnić wymagania formalne;
2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.
13. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
14. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.
15. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
16. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
17. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.
18. W zakresie nieobjętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4110417, e-mail:


VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w poprzednich dwóch latach:
1. W 2020 roku udzielono następujących dotacji:
- 18.000,00 zł - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, zadanie pn. „Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice”.
2. W 2021 roku udzielono następujących dotacji:
- 25.000,00 zł - Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, zadanie pn. "Działalność kulturalna Mniejszości Niemieckiej w gminie Chrząstowice";
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”, a także na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, 3 lutego 2022 r.
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

PDFZarządzenie nr 428.2022.pdf (328,83KB)
DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx (34,49KB)
PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf (134,89KB)
DOCKarta oceny formalnej.doc (42,50KB)
DOCKarta oceny merytorycznej.doc (54,50KB)