Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie dot. mpzp obejmującego obszar wsi Suchy Bór

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE   

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice

obejmującego obszar wsi Suchy Bór

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.),  zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór.

Ww. projekt zmiany planu niewielką część obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór, przyjętego uchwałą nr IV.26.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia  30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór (D. Urz. z 2011 r. Nr 50 poz. 637). Projektowana zmiana planu polega na usunięciu dwóch odcinków planowanego ciągu pieszego pomiędzy działkami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, i powiększeniu o te tereny przyległych działek budowlanych.   

Uwzględniając niewielki zakres zmiany obowiązującego planu, w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poprzedziła analiza uwzględniająca wszystkie uwarunkowania  o których mowa w art. 49 wyżej przywołanej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

                                                                                                 Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera