Informuję, że w dniu 9 marca 2022 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Olimpijczyków na działkach nr 336 obręb Niwki i nr 125 obręb Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł I na rok 2022, na terenie gminy Chrząstowice.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
8. Podjęcie uchwały sprawie utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/186/98 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Przyjaciół Dębskiej Kuźni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Chrząstowice.
21. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha