Herb Gminy Chrząstowice

Obwieszczenie z 7.04.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373 z poźn. zm),

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Daniec”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) przedsięwzięcie zakwalifikowane do przedsięwzięć ujętych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice  po zasięgnięciu opinii z następujących organów:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem przedmiotowej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć, co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu w siedzibie tutejszego Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373  z poźn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl, tablicy ogłoszeń sołectwa Daniec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice.

Z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

            Florian Ciecior

  

Otrzymują:

 

Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kpa.

PDFObwieszczenie, 7.04.2022.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera