Herb Gminy Chrząstowice

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacja w Dańcu

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 58 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373 z poźn. zm), Wójt Gminy Chrząstowice

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 19.04.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Daniec” w gminie Chrząstowice

Ponadto informuję, iż z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania, tel. 774110404, dpawlak@chrzastowice.pl.

Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice na okres 14 dni.

Wójt Gminy Chrząstowice

            Florian Ciecior

Podstawa prawna:

- art. 38 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią”;

- art. 85 ust. 3 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o  możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust, 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

 

Decyzja - PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 

Załącznik do decyzji - PDFzałącznik.pdf
 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera