Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje, że 16 czerwca 2014 r weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinie wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica (bez względu na dochód) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci :

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

Za rodzica rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny om dziecka.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności :

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 rok życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument tożsamości oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6) w przypadku rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnych domu dziecka.

Zapraszamy do pobierania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach (pokój nr 18).