Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą żłobkową, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce prowadzić na terenie Gminy Chrząstowice żłobek lub klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi ją najpierw wpisać do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Chrząstowice.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki.

6) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);

7) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);

8) kopia dowodu dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu ww. pracownicy będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Chrząstowice

Ul. Dworcowa 38

46-053b Chrząstowice

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie. Jej wysokość ustalona została przez Radę Gminy Chrząstowice w drodze uchwały- w 2011 r. w wysokości 693 zł (ustawa zastrzega, że opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 693 zł). Kopię dowodu opłaty należy załączyć do wniosku. Wójt Gminy Chrząstowice wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

- datę i numer wpisu do rejestru;

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załączniki:

* Wniosek dla osób fizycznych

* Wniosek dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

* Oświadczenie o NIP i REGON

* Oświadczenie o warunkach lokalowych

* Oświadczenie o niekaralności

* Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki

* Kopia dokonania opłaty za wpis do rejestru