Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, art. 27, art. 28 ust.1, 2 i 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb :

Dębska Kuźnia

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00077546/4

 

 

Nieruchomość składa się z

działki nr 166/83, k. m. 1 obręb Dębska Kuźnia, oznaczona w ewidencji gruntów jako droga o powierzchni 0,0938 ha.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką,  

ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia   zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXIV.277.2014 z dnia 10-09-2014 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22.09.2014r., poz. 2078 teren, na którym położona jest  przedmiotowa działka oznaczony jest symbolami : ZLp – teren planowanych dolesień, 2 ZL – tereny lasów, MNr wraz z 1KDW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej wraz z drogami wewnętrznymi.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.  W przetargu mogą uczestniczyć właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 51 085,00 zł                          ( słownie : pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 10.06.2022r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 29.04.2022r. do dnia 19.05.2022r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

PDFWykaz nieruchomości.pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera