Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb :

Suchy Bór

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00078003/3

 

 

Nieruchomość składa się z działki nr 1299/315, k. m. 1 obręb Suchy Bór, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,2680 ha.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50, poz. 637 z dnia 16 maja 2011r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem 1PP, co oznacza tereny zabudowy przemysłowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 110 845,00 zł                          ( słownie : sto dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100).


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 04.07.2022r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 05.05.2022r. do dnia 26.05.2022r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

PDFWykaz nieruchomości do zbycia.pdf
 

 

×

Zapisz się do Newslettera