Herb Gminy Chrząstowice

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od  1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który został uchwalony uchwałą nr XVIII.137.2020  Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2020 r.  Druk  zawiera  tabele, w których należy samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu ułatwienia Państwu jej wyliczenia.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymagane do wypełnienia nowego druku deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązuje od dnia  1 lipca 2020 r.

Dotyczy  nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (uchwała nr XVIII.135.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty):

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wynosi 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54,00 zł.
  • osoby zamieszkujące nieruchomość zabudowaną  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i kompostujące bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwolnione są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości  2,00 zł miesięcznie,  czyli miesięczna  stawka opłaty wynosi  25,00 zł od osoby.
  • ustalono niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi  w sposób selektywny,  od szóstej  i  każdej następnej  osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości  23,00 zł od osoby.

 

Dotyczy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchwała nr XVIII.136.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności):

Wysokość stawek opłat (zł/poj./m-c) za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Pojemnik/worek na segregowane odpady

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  80 l

4,23

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  120  l

6,35

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  240 l

12,70

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  1100 l

58,21

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  2500 l

132,30

Pojemnik 240 l z żółtą klapą

12,70

Pojemnik 360 l z żółtą klapą

19,05

Pojemnik 660 l z żółtą klapą

34,93

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą

58,21

Pojemnik 120 l z zieloną klapą

6,35

Pojemnik 240 l z zieloną klapą

12,70

Pojemnik 360 l z zieloną klapą

19,05

Pojemnik 660 l z zieloną klapą

34,93

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą

58,21

Pojemnik 120 l brązowy na  bioodpady

6,35

Worek  120 l na papier  

18,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości   (uchwała nr XII.85.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku):

  • roczna ryczałtowa stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 160,00 zł. 

 

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCNOWA DEKLARACJA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.07.2020.doc
PDFNOWA DEKLARACJA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.07.2020.pdf
 

Przykłady wypełnienia deklaracji:

1. Jeśli składasz deklaracje po raz pierwszy:

DOCPierwsza deklaracja.doc
PDFPierwsza deklaracja.pdf

2. Jeśli składasz deklarację i prowadzisz na zamieszkałej nieruchomości działalność gospodarczą:
DOCPierwsza deklaracja - nieruchomość mieszana (zamieszkała+działalność gospodarcza).doc
PDFPierwsza deklaracja - nieruchomość mieszana (zamieszkała+działalność gospodarcza).pdf

3. Jeśli składasz deklarację, nie mieszkasz na terenie danej nieruchomości, a prowadzisz tam działalność gospodarczą:
DOCPierwsza deklaracja - nieruchomość niezamieszkała - działalność gospodarcza.doc
PDFPierwsza deklaracja - nieruchomość niezamieszkała - działalność gospodarcza.pdf

4. Jeśli składasz deklarację z powodu zmiany danych (np. zmniejszyła/zwiększyła się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość):
DOCZmiana deklaracji.doc
PDFZmiana deklaracji.pdf

 

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych  (urodzenie dziecka, zgon członka rodziny, zmiana liczby osób,  zmiana miejsca zamieszkania)  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełniony druk należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub listownie.  Deklaracja może być również złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednak  podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Jak złożyć deklarację przez ePUAP:

IPDFProcedura składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.pdf
DOCXProcedura składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.docx
 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera