Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Niwki, działka 865/9

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb :

Niwki

gmina :

Chrząstowice

 

OP1O/00077207/6

 

 

Nieruchomość składa się z działki nr 865/9, k. m. 1 obręb Niwki, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orane o łącznej powierzchni 0,0792 ha.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXVI/180/2009, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego NR 37 poz. 664 z dnia 4 czerwca 2009r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem 9ML, co oznacza tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 134.664,00 zł                          ( słownie : sto trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 07.02.2023r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 27.12.2022r. do dnia 17.01.2023r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.