Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Chrząstowice, dz. nr 574/121

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działka o nr 574/121, k. m. 2 obręb Chrząstowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe, grunty orne oraz grunty pod rowami o łącznej powierzchni 2,2298 ha, KW nr OP10/00077543/3, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2868 z dnia 09 grudnia 2015 r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem PU, co oznacza tereny istniejące obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów oraz WS – tereny powierzchniowych wód śródlądowych ( w minimalnej części). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ( częściowo droga dojazdowa nieutwardzona).

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza wynosi netto 1.293.500,00 zł.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 129.350,00 zł.   

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Przetarg na podaną powyżej pozycję przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r., poz. 2213).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy w Chrząstowicach, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy w Chrząstowicach, najpóźniej w dniu 26 stycznia 2023 r.  

Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach  pok. nr 15, I piętro, w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 13.30. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu nieograniczonym działki nr 574/121 położonej w  Chrząstowicach”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów:

- dowodem wpłaty wadium,

- oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczeniem oferenta, o nieposiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości wobec Gminy Chrząstowice,

- aktualnym wypisem z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 7, tel. 774110408 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy w Chrząstowicach, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

                                               Florian Ciecior