Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Chrząstowice w 2023 roku


I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Chrząstowice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków komisji konkursowych w 2023 r. oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Chrząstowice zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisjach konkursowych:

 1. Do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Chrząstowice w drodze zarządzenia, może zostać zaproszonych każdorazowo od 1 do 4 zgłoszonych kandydatów.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2a ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w rozdziale 8 Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice lub pocztą elektroniczną na adres

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - do 23 stycznia 2023 r. włącznie

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

PDFKLAUZULA RODO.pdf (113,42KB)
DOCXKLAUZULA RODO.docx (23,82KB)
DOCformularz zgłoszeniowy.doc (38,50KB)