O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Chrząstowice.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanych przez Gminę Chrząstowice.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2022 r. na działalność Wójta Gminy Chrząstowice.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2023 rok.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha