Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czym nie można palić w piecu?

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 września 2017 r. uchwałą antysmogową, zakazuje się spalania w piecach:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliwo uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
  • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność wstanie roboczym przekracza 20%.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z poźn. zm.), spalanie w piecach odpadów stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny bądź aresztu.

Kto nie przestrzega powyższych zakazów może zostać ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł.