Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Brak opisu obrazka

Projekt grantowy ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Gminie Chrząstowice

Gmina Chrząstowice pozyskała środki finansowe w wysokości 63.120,00 zł na realizację grantu pt. „Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  w ramach projektu  „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00).

 

W projekcie bierze udział Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze.

 

W jednostce tej zatrudniono 2 Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w skrócie ASPE), którzy objęli wsparciem dwoje dzieci mających specjalne potrzeby edukacyjne (jedno w Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach i 1 w Oddziale Zamiejscowym w Suchym Borze.

 

Przez okres 10 miesięcy ASPE przy współpracy z rodzicami, nauczycielami i nauczycielami-specjalistami, będą realizować i monitorować założone wcześniej przedsięwzięcia.

 

Do zadań ASPE należy m.in. wsparcie dziecka podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności, pomoc w przemieszczaniu się i transporcie, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo – opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami w przedszkolu, pracownikami administracji i obsługi przedszkola i innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka.

 

Okres realizacji projektu w Gminie Chrząstowice od 01.06.2022 r. do 26.04.2023 r.

 

Pozyskany grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy zatrudnienia w przedszkolu.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

 

GRANTODAWCA

Fundacja Edukacyjna ODITK

 

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT

Fundacja Fundusz Współpracy

Stowarzyszenie „Sztuka Włączania”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Strona internetowa projektu www.asystentspe.pl

 

Brak opisu obrazka