Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW


1. Wójt  lub w jego zastępstwie Sekretarz przyjmują obywateli  w sprawach  skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach  od 13.00  do 16.00.

2. Zastępca Wójta, Skarbnik, Kierownicy Referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.        
3. Pracownicy Urzędu, o których mowa powyżej, są obowiązani przyjmować do protokołu  skargi i wnioski zgłaszane ustnie.

4. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

5. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze prowadzonym w Referacie Organizacyjnym przez Inspektora ds. obsługi biura Rady.

6. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do pracowników administracyjnych należy niezwłocznie, w tym samym dniu przekazać do sekretariatu celem rejestracji w dzienniku poczty wpływającej.

7. Jeżeli pracownik otrzymał skargę dotyczącą jego działalności jest obowiązany przekazać ją niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu lub Sekretarzowi.

8. W przypadku gdy Wójt nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi  lub wniosku  Inspektor ds. obsługi biura Rady, nie później  niż  w  terminie  7 dni  sporządza pismo o przekazaniu skargi lub wniosku właściwemu organowi, zawiadamiając  o  tym jednocześnie wnoszącego  pismo, albo wskazując mu właściwy organ.

9. Skargi na Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  przekazuje się do rozpatrzenia Radzie.

10. Skargi i wnioski po zarejestrowaniu są przekazywane właściwym pracownikom merytorycznym, celem ich załatwienia.     

11. Pracownicy powinni przystąpić do rozpatrywania sprawy bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów podanych w art. 237 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

12. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień należy rozpatrywać i załatwić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca.

13. W razie niezałatwienia skargi w terminie, w sprawie szczególnie skomplikowanej załatwienie skargi powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

14. O każdym niezałatwieniu skargi w terminie należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

15. Po załatwieniu  skargi  lub wniosku, całość  dokumentacji  pracownik merytoryczny załatwiający sprawę jest obowiązany przekazać do Referatu Organizacyjnego Inspektorowi ds. obsługi biura Rady .

16. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków oraz kompletowanie i stronę formalną dokumentacji odpowiada pracownik prowadzący sprawę.

17. Nadzór bieżący nad  terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz  kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji przez pracowników merytorycznych sprawuje Inspektor ds. obsługi biura Rady .

18. Sekretarz Gminy raz w roku przeprowadza kontrolę w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

19. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.

20. Regulacje prawne w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków określają ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz  rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 roku  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków.


Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków uregulowana została w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Chrząstowice.