Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 27.12. 2017  ROKU

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista ds. promocji i projektów grantowych

w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dinozaurów”

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
 6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
 7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa i rozporządzenia związane z Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
 10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 1. sumienność,
 2. obowiązkowość,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
 5. chęć uzupełnienia wiedzy.
 6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. aktualizacja strony internetowej,
 2. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów grantowych finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020LEADER ,
 3. informacja i promocja.

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na czas określony – od  01.02.2018 – z możliwością przedłużenia stosunku pracy.

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów”

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz  

     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,  jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek, ul. Słowackiego 18  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. promocji i projektów grantowych”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 03.01.2018  do dnia 12.01.2018 r. do godz. 15:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4651213 lub 605052777  lub biurze LGD.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera